Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.mostcsakennyi.hu weboldal üzemeltetője, Vivalle Group Hungary Bt.. (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 12. adószám: 28416559-2-43, cégjegyzék száma: Cg.01-06218.679, képviseli: Görög Tiborné) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelve, azokat betartva kezeli, különös tekintettel a következőkre:

•             1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

•             1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről ,

•             1998. évi VI. törvény a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről ,

•             2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

1. A Honlap látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, vagy hírlevél feliratkozás formájában történik.

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának, illetve bizonyos funkciók elérhetőségének feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

4. A Vivalle Group Hungary Bt. kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

5. A Vivalle Group Hungary Bt. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Na-No 2000 Bt. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

6. A Vivalle Group Hungary Bt. a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik személy tudomására. A Felhasználó egyéb, személyesnek nem minősülő adatait szabadon felhasználhatja.

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

8. A Vivalle Group Hungary Bt. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenntartja magának a lehetőséget, hogy a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, biztosítva a visszautasítás lehetőségét a Felhasználó részére.

9.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával, illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Vivalle Group Hungary Bt.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

10.A Felhasználóról összegyűjtött, illetve a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására felhasználhatók.

11. Bár a Honlap összeállításakor a Vivalle Group Hungary Bt. kellő gondossággal járt el, a Vivalle Group Hungary Bt. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Vivalle Group Hungary Bt. közli, vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

12.A Vivalle Group Hungary Bt. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

13.A Vivalle Group Hungary Bt. szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

14. A Vivalle Group Hungary Bt.a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

15.A Vivalle Group Hungary Bt. szolgáltatásai számos olyan kattintási pontot  tartalmaznak, amely más cégek oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Vivalle Group Hungary Bt. nem vállal felelősséget.

16.A Vivalle Group Hungary Bt. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Vivalle Group Hungary Bt.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

17. A Vivalle Group Hungary Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Vivalle Group Hungary Bt. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

18. A Vivalle Group Hungary Bt. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

19.          A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:

•             bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

•             az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

•             bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

•             a jóerkölcs követelményeivel.

20.          A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

 

A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

 

1.            A Honlap szolgáltatásainak teljeskörű használatához ajánlott a regisztráció, melyhez az alábbi adatok megadása szükséges:

•             e-mail-cím

•             jelszó

•             teljes név

•             város

A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. A Vivalle Group Hungary Bt.nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.

4. A Vivalle Group Hungary Bt. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért Vivalle Group Hungary Bt. nem vállal felelősséget.

9. Vivalle Group Hungary Bt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.